Nyereményjáték

Akcióban résztvevő gazdaboltok:

  • Szécsény
  • Nyíregyháza
  • Szarvas
  • Sándorfalva

A nyerményjáték időtartama: 2019.04.15-2019.06.15-ig tart

Játékszabályzat:

?FARMMIX GAZDABOLTI NYEREMÉNYJÁTÉK?

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

(továbbiakban: Játékszabályzat)

1./ Játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a ?FARMMIX? Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Farmmix) által üzemeltetett

Nyíregyháza, 4400 Tiszavasvári  út 53. szám alatti

Szarvas, 5540 hrsz. 0718/26 külterület,

Szécsény, 3170 Varsányi u. 4. szám alatti és

Sándorfalva, 6762 Szent János dűlő 02/9 szám alatti

gazdaboltokban megvalósított ?Farmmix gazdabolti nyereményjáték?-ra (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel:

2./ A játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott és az érintett gazdaboltokban forgalmazott terméket vásárol, és aki a ?Részvételi feltételek? pontban meghatározottaknak megfelel és magyarországi állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt a Farmmix tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, továbbá a Farmmix munkavállalói.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3./ Játék leírása, menete és részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt (2019. április 15. ? és 2019. június 15.) a jelen Szabályzat 1./ pontjában meghatározott bármelyik üzletben bármilyen, a Farmmix által forgalomba hozott terméket vásárol és alkalmankénti vásárlásának értéke meghaladja az 5.000,-Ft összeget, és a Játékos bedobja a blokkal együtt kapott eredeti nyereményszelvényt nevének, lakcímének és telefonszámának feltüntetésével a gazdaboltban kihelyezett gyűjtődobozba. A név, a lakcím és a telefonszám olvasható feltüntetése a Játékban való részvétel feltétele.

A Játékosok a vásárlások után, a blokkal együtt kapott nyereményszelvény felhasználásával vehetnek részt a Játékban. A megfelelő, valós ? érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható ? adatokkal olvashatóan ellátott nyereményszelvényeket a jelen Szabályzat 1./ pontjában meghatározott üzletekben elhelyezett gyűjtődobozba kell és lehet bedobni a jelen pont szerinti határidőben.

Egy vásárló több napon, és akár naponta több alkalommal is részt vehet a nyereményjátékban, de csak egyszer kerülhet nyertesként kihúzásra. Egy vásárlás után csak 1 db nyereményszelvény jár. A Játékos csak a vásárlás helye szerinti gazdabolt sorsolásában vesz részt.

4./ A Játék időtartama:

A Játék 2019. április 15. és 2019. június 15. napja között tart az abban résztvevő üzletek nyitvatartási idejében.

5./ Nyertesek, nyeremények:

5.1. Nyertesek:

A Nyertesek azok a Játékosok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, a 2./ és 3./ pontokban meghatározott részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek és a közjegyző jelenlétében 2019. június hó 24. napján 14. órakor, a Hajdúböszörmény, 4220 Ipartelep út 20. helyen kezdődő sorsoláson az ő nevével, címével és telefonszámával ellátott nyereményszelvény kerül kihúzásra. A sorsolás nyilvános. Gazdaboltonként és nyereményenként egy-egy nyertes (összesen 3×3=9 db nyertes) és üzletenként két pórnyertes (összesen 6×3=18 db pótnyertes) kerül kihúzásra. Ha a Nyertes nyereményszelvényen nem szerepelnek, vagy nem megfelelően szerepelnek a kért adatok, vagy kiderül, hogy a Játékos pályázata a jelen Játékszabályzat vagy valamely hatályos jogszabályok alapján bármely okból kizárásra kell kerüljön, az adott Játékos pályázata érvénytelennek minősül és a Játékból automatikusan kizárásra kerül és a helyébe a pótnyertes lép.

5.2. Nyeremény:

Játék nyereményei:

  1. nyeremény:               4×1 db 50.000,-Ft összegű Farmmix vásárlási utalvány
  2. nyeremény:               4×1 db 30.000,-Ft összegű Farmmix vásárlási utalvány
  3. nyeremény:               4×1 db 20.000,-Ft összegű Farmmix vásárlási utalvány

A Nyerteseket a nyereménysorsolást követően a nyereményszelvényen megadott címen postai levélben értesítjük a nyeremény átvételéről. Ha az értesítés ?érvénytelen cím?, ?nem kereste?, vagy ?nem vette át? jelzéssel érkezik vissza, a Nyertes automatikusan kizárásra kerül és a nyeremény átvételére a továbbiakban nem jogosult, helyére a pótnyertes lép.

A nyeremény átadásának helyszínére utazás, az onnan hazautazás és a nyeremény elszállításának költsége a Nyertest terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele az egyeztetett helyszínen legkésőbb 2019. augusztus 31.-ig a Nyertesnek felróható okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Farmmix-ot e körben semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményeket terhelő adókat a Farmmix viseli. A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak.

A nyereményszelvényeket a Farmmix által üzemeltetett bármelyik gazdaboltban termék vásárlásakor lehet felhasználni azzal, hogy a nyereményszelvény összege beszámításra kerül a megvásárolt termék ellenértékébe. A nyereményszelvényen szereplő összegnél alacsonyabb értékű vásárlás esetén pénzvisszatérítést a Farmmix nem vállal. A beváltás határideje: 2019. október 31. napja.

6./ A Farmmix felelőssége:

A Farmmix kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a nyeremény bármely okból történő sikertelen átadásából, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Ha egyértelműen bizonyítható, hogy valaki nem a meghatározott időpontokban kapott és/vagy nem eredeti nyereményszelvénnyel játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel és/vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja és/vagy jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti, a Játékos/Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül, mellyel kapcsolatosan kárigény érvényesítése kizárt a Farmmix-szal szemben.

A Farmmix kizárja a felelősségét a más nevében történő játékban részvétellel, a nyeremény átadása során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan. Más általi átvétel legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása esetén lehetséges. Az átvételnél a Nyertes érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolja személyazonosságát, illetve képviseleti jogát, melynek a kisorsolt nyereményszelvényen szereplő adatokkal maradéktalanul meg kell egyeznie.

A Farmmix kizárja a felelősségét a Farmmix által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve ha a nyereményjáték egyéb hiba miatt nem elérhető és a játékban való részvétel átmenetileg esetleg nem biztosított.

7./ Adatkezelés és adatvédelem

A Farmmix fenntartja a jogot, hogy a Nyertes nevét és lakcímét a Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1. A Farmmix, mint adatkezelő és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza, a Farmmix a megadott személyes adatokat csak arra használhatja, hogy a játék során a részvételi feltétel teljesülését és a nyeremények átadását igazolja.

7.2. A Játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen Játékszabályzat, továbbá a www.farmmix.hu honlapon elérhető általános adatkezelési tájékoztató alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, az érintetti jogokról, a jogorvoslati lehetőségekről.

7.3. Az adatkezelés során a Farmmix maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. Törvény ? továbbiakban Infotv. ? és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

7.4. A Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Farmmix termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett a Nyereményjáték lezárását követő 1 évig.

7.5. A Játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a Játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A Nyertes jelen játékban megadott személyes adatait a Farmmix a nyeremény átadását követő 8 évig őrzi ? a Számv. Tv. rendelkezései alapján ? ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes Játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a nyereményjátékot követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

7.6. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Farmmix szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezés megtartásával történik. A Farmmix bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket a Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 20. szám.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Farmmix által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra jelentkezők köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Farmmix Kft.

8./ Egyéb:

A Farmmix fenntartja a jogot a jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására ? a Játékosok esetleges érdeksérelmeit figyelembe véve ? ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik. A szabályzat esetleges módosítása a nyereményjátékban résztvevő gazdaboltokban és a www.farmmix.hu weboldalon lesz megtekinthető.

Hajdúböszörmény, 2019. április 03.